อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก
ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเครื่องหมายของอุทยานเป็นรูปหัวสมัน ซึ่งเป็นกวางป่าที่สวยงามและได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ เพราะเขาใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตอาหาร มีพื้นที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีชนิดของป่า ได้แก่ ป่าดิบชื้น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เช่น ลำตะคอง ลำพระเพลิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญเลี้ยงชาวจังหวัดนครราชสีมา มีป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าหญ้าหรือป่ารุ่น จัดเป็น ๑ ใน ๑๑ แห่งของโลกที่จัดว่าเป็น Vavilou center ซึ่งหมายถึงเป็นแหล่งที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชสัตว์ เป็นแหล่งผลิตยารักษาโรค เป็นแหล่งพันธุกรรมพืช มีพรรณพืชประมาณ ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ ชนิด มี ๗ ชนิดเป็นพืชที่มีเฉพาะในเขาใหญ่ และประมาณ ๑๕๐ ชนิดเป็น สมุนไพร อาหารและเป็นพรรณพืชสวยงาม

[mappress mapid=”2036″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *