ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อตั้งตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ดินชายทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาอาชีพตลอดจน การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์วิทยาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของราษฎร การดำเนินงานดังกล่าวของศูนย์ฯ คุ้งกระเบนประสบความสำเร็จเรื่อยมาเป็นลำดับและเป็นที่ยอมรับของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการนำไปปฏิบัติ แต่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนมิได้พึงพอใจหรือหยุดนิ่งเพียงเท่านี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงมีการให้บริการศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แก่หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยการศึกษาดูงานจะได้รับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆแบบหลากหลายจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ที่เรียกว่า”ONE STOP SERVICE” นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่คุ้มค่า และสามารถนำไปปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพได้ผู้ศึกษาดูงานยังได้รับความเพลิดเพลินไม่เคร่งเครียด และได้พบเห็นสิ่งที่สวยงาม เนื่องจากพื้นที่ศึกษาดูงานเป็นรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต(LIVE MUSIUM)”ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯได้ดำเนินการจัดศึกษาดูงานแบบผสมผสานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการจัดศึกษาดูงานในรูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา (Development Tour)” บริการแก่ผู้ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา จะมีจุดศึกษาดูงานทั้งสิ้น 15 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล
จุดที่ 2 งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
จุดที่ 3 งานบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
จุดที่ 4 งานวิชาการเกษตร
จุดที่ 5 โครงการลดผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยการทำปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
จุดที่ 6 สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
จุดที่ 7 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
จุดที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 6
จุดที่ 9 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จุดที่ 10 งานสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังอ่าวคุ้งกระเบน
จุดที่ 11 งานปศุสัตว์
จุดที่ 12 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด
จุดที่ 13 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
จุดที่ 14 งานสาธิตการเลี้ยงกุ้งระบบปิด
จุดที่ 15 การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม

[mappress mapid=”2414″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *