ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านบุญ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านบุญ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน โดยการอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนนำความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์ เป็นโรงเรียนเกษตรกรและศูนย์ฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน เป้าหมาย ประชาชนเกษตรกรภายในตำบลห้วยยางและประชาชนทั่วไป


บุคคลทั่วไป สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนที่ศูนย์ได้ตลอดทุกวัน โดยเข้าไปศึกษาข้อมูลและดูวิถีชีวิตคนพอเพียง ในชุมชนแห่งนี้

ข้อมูลที่ตั้ง


ชื่อศูนย์ฯ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 71 หมู่ 8 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ทางไปรษณีย์) เลขที่ 71 หมู่ 8 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
โทรศัพท์ 089-5758201
อีเมล์ webmaster@banboon.org
ผังบริเวณโดยสังเขป

พื้นที่ จำนวน 16 ไร่

ประกอบด้วย

ห้องเรียน ขนาด 8×12 เมตร โครงสร้างหลังคา ไม้ + หญ้าคา พื้น ซีเมนต์ ผนัง โล่ง สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 100-120 คน

ห้องนอน บ้านพัก ขนาดนอน 30 คน จำนวน 3 หลัง ผนัง ซีเมนต์ สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 100-120 คน

ห้องน้ำ จำนวน 5 หลัง หลังละ 15 ห้อง (ห้องน้ำดิน 4 ห้อง) โครงสร้างหลังคา สังกระสีและหญ้าคา พื้น ซีเมนต์ ผนังซีเมนต์ สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 100-120 คน

บ้านพักวิทยากร ขนาด 5 คน จำนวน 3 หลัง ขนาด 4 คน 2 หลัง (บ้านไม้ไผ่) โครงสร้างหลังคา หญ้าคา พื้น ซีเมนต์ ห้องครัว ขนาด 8×12 เมตร โครงสร้างหลังคา สังกะสี พื้น ชีเมนต์ ผนัง ซีเมนต์

ร้านสวัสดิการ ขนาด 4×8 เมตร 1 หลัง โครงสร้างหลังคา มุงจาก ผนัง ซีเมนต์ พื้น ซีเมนต์

ห้องอาหาร ขนาด 8×12 เมตร โครงสร้างหลังคา ไม้ยูคา + จาก พื้น ซีเมนต์ ผนัง โล่ง สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน 100 – 120 คน

โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ pc. 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ notebook 2 เครื่อง เครื่องเสียง 2 ชุดใหญ่ ทีวีสี 1 เครื่อง กล้องดิจิตอล Nikon d50 slr 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ๊กเตอร์ 1 เครื่อง DVD 2 เครื่อง

ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน กระบะ 1 คัน รถจิ๊ป 1 คัน

พื้นที่ป่าจำนวน 3 ไร พื้นที่นา จำนวน 2 ไร่

พื้นที่เก็บน้ำ จำนวน 1 ไร พื้นที่ปลูกผักจำนวน 1 ไร่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินของศูนย์ โฉนด

บ้านบุญ2
บ้านบุญ3
บ้านบุญ4

[mappress mapid=”9″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *