วัดจีนประชาสโมสร

วัดจีนประชาสโมสร

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า “เล่งฮกยี่” เป็นพุทธสถานฝ่ายมหายานที่ทรงคุณค่าด้วยศิลปกรรมอันงดงามแบบจีน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแปดริ้วใน พ.ศ. 2450 เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดแห่งนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อ “วัดเล่งฮกยี่” เป็น “วัดจีนประชาสโมสร” โดยมีป้ายชื่อพระราชทานประดับเด่นเป็นสง่าตราบเท่าปัจจุบัน

บริเวณทางเข้าพระอุโบสถของวัดคือท้าวจตุโลกบาล ซึ่งทำหน้าที่ปกปักรักษาโลกในทิศทั้งสี่ ส่วนภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปแบบจีนลัทธิมหายานอีก 3 องค์ คือ พระยู่ไล้ พระโอนิโทฮุดและพระเอื้อซือฮุด ซึ่งเชื่อว่าสามารถปกปักรักษาโรภัยไข้เจ็บได้ พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ สร้างขึ้นจากกระดาษที่นำมาจากเมืองเซี่ยงไฮื้ ประเทศจีน พร้อม ๆ กันกับพระพุทธรูป 18 อรหันต์ ที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างพระอุโบสถ วัดจีนประชาสโมรได้ดำเนินการก่อสร้างเจดีย์ 7 ยอด และรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริรราชสมบัติครบ 50 ปี

[mappress mapid=”2393″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *