พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน

ตั้งอยู่ที่วัดบางแตน วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าก่อตั้งมานาน
กว่า 200ปีจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่าวัดนี้เดิมชื่อ
วัดสีลาดสัดทาทำ

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี
ได้ทรงมีรับสั่งให้ใช้ชื่อวัดตามชื่อตำบลที่ตั้งอยู่วัดนี้จึงได้ชื่อว่า
วัดบางแตนตั้งแต่นั้นมา

ประวัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
วัดนี้เคยเป็นที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี พ.ศ.2451

วัดบางแตนได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณจากกรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ในปี
พ.ศ.2536 และวัดที่จัดอุทยานการศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ.2536

ภายในวัดด้านนอกจัดแสดงเรือบิณฑบาตพระราชทาน
จากพระพุทธเจ้าหลวง

ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบางแตนจัดแสดงพระพุทธรูป
สมัยต่าง ๆ พระเครื่อง ปิ่นโตสมัยรัชกาลที่ 5ธงช้างเผือก เครื่อง
ถ้วยชาม ตะเกียงคัมภีร์ใบลาน ฯลฯ

สิ่งที่จัดแสดงทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และคุณค่า
ทางโบราณวัตถุอย่างยิ่ง

[mappress mapid=”1748″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *