พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณ

พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณ

พระราชวังหลวงที่ปรากฏในพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันคงเหลือแต่ฐาน อาคารให้เห็นเท่านั้นสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อพ.ศ.๑๘๙๐และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.๑๘๙๓จึงย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริม หนองโสน พระที่นั่งต่างๆในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๑๙๙๑สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถวายที่บริเวณพระราชวังเดิมสร้างเป็นวัด ในเขต พระราชวัง เรียกว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์”แล้วทรงสร้าง พระราชวังหลวงใหม่เลื่อนไปทางทิศเหนือ ชิดริมแม่น้ำลพบุรีพระที่นั่งต่างๆ ในเขตพระราชวังหลวงหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าพระราชวังโบราณ เดิมเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์อยุธยาทุกรัชกาลตั้งอยู่ริมกำแพงพระนครศรีอยุธยาทางด้านเหนือ มีถนนสายรอบกรุงผ่านจากวังจันทรเกษมไปเพียง ๒กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘ . ๓๐น. – ๑๖. ๓๐น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.๐๓๕- ๒๔๒๒๘๔

บริเวณพระราชวังมีพระที่นั่งที่สำคัญดังนี้
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พระที่นั่งตรีมุขอยู่ข้างหลังพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ (พระที่นั่งท้ายสระ)
พระที่นั่งทรงปืน

[mappress mapid=”1709″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *