วัดอู่ข้าว

วัดอู่ข้าว

วัดอู่ข้าว วัดราษฎร์ นิกาย มหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ ที่อยู่ บ้านคลองเจ็ด หมู่ 8 ตำบล คลองเจ็ด อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
วัดอู่ข้าวสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยมีนายจั่น นางอิ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินเเละดำเนินการสร้างวัด เดิมเรียกกันว่า “วัดอู่ข้าว” ต่อมาจึงได้เรียกเพี้ยนเป็น “วัดอู่ข้าว” เเละใช้มาจนถึงทุกวันนี้ วัดอู่ข้าวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ตอนหลังได้สร้างอุโบสถเเละขอวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๐ เมตร เเละได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ เเละได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ถาวรวัตถุ
วัดนี้ได้ดำเนินการสร้างเเละปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอสวดมนต์ วิหารหลวงพ่อโต๊ะ
ปูชนียวัตถุภายในวัด
วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อโต๊ะ

[mappress mapid=”1828″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *