พระธาตุกู่จาน

พระธาตุกู่จาน

สถานที่ตั้ง อยู่ ภายในวัดบ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ความสำคัญต่อ ชุมชน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ สักการะของชาวเมืองยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ทุกๆ ปี ชาวตำบลกู่จานจะนำน้ำอบ น้ำหอมไป ทำพิธีสรงน้ำพระธาตุในช่วงเช้าของวัน เพ็ญ เดือน 6 ตอนบ่ายจะไปทำพิธีสรงน้ำ กู่ หลังจากนั้นจะพากันไปที่หนองสระ พังเพื่อนำน้ำที่หนองสระพังมาทำพิธี สรงน้ำพระธาตุและใบเสมา ซึ่งพิธีกรรมดัง กล่าวนี้ต้องกระทำเป็นประจำทุกปี มีความเชื่อ ว่าหากไม่ทำพิธีดังกล่าวแล้วจะทำให้ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และได้เกิด เหตุการณ์ที่ทำให้ความเชื่อนั้นยังคงมี ความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวขึ้นแล้ว และต้องทำพิธีสรงน้ำพระ ธาตุ กู่ ใบเสมา อีกครั้งในปีนั้น เป็นเหตุ การณ์ที่ชาวบ้านกู่จานทุกคนรับทราบและ จดจำได้ดีจึงได้ถือปฏิบัติพิธีนี้เป็น ประจำ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม องค์พระธาตุกู่จาน กว้าง 5.10 เมตร สูง 15 เมตร ที่ตั้ง อยู่กลาง ลานวัดกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งดูลักษณะแล้วคล้ายคลึงกับองค์พระธาตุ พนม ต่างกันเพียงขนาดซึ่งพระธาตุกู่จานมี ขนาดเล็กกว่า

เส้นทางที่เข้าสู่พระธาตุ กู่จาน มีเส้นทางถนนลูกลังแยกจากถนน แจ้งสนิทระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วกับจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีจุดแยกข้างๆ สถานีพืชอาหารสัตว์ยโสธร ขึ้นไป ทางเหนือผ่านบ้านแหล่งแป้น บ้านโคกโก่ย เข้า สู่บ้านกู่จาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

[mappress mapid=”1430″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *