โบราณสถานสระมรกต

โบราณสถานสระมรกต

อยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวง
หมายเลข 319) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร เป็นกลุ่ม
โบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้าง
ซ้อนทับกันหลายสมัยเริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14
เป็นต้นมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่ง
ก่อสร้างศิลาแลงและอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะราก
ฐานอาคารเท่านั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอย
พระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลงที่ฝ่าพระบาทสลักรูป
ธรรมจักรนูนทั้งสองข้างนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ใกล้กันมีบ่อน้ำศักดิ์
สิทธิ์ที่พบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก
ภายในบ่อนอกจากนี้ยังมีสระมรกตเป็นสระน้ำ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สระบัวหล้า และอาคารศรีมโหสถ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณ
นั้น ทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ประวัติความ
เป็นมาของโบราณสถานสระมรกต

[mappress mapid=”1749″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *