อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่

ประวัติการก่อสร้าง
นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 36 ได้ริเริ่มก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองราดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พ่อขุนผาเมือง “บุคคลสำคัญในการสร้างชาติไทย” เริ่มแรกในการก่อสร้างนั้น ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 3 ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นการก่อสร้างส่วนที่เป็นตัวอนุสรณ์สถานให้ทั้งหมดเป็นเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและลานจอดรถให้ต่อมาได้ใช้งบประมาณของทางราชการ งบผู้ว่า CEO ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารนิทรรศการรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ช่วยเหลือประสานงานการก่อสร้าง คือ นายอุดม สมรส, นายเสวี เพชระบูรณิน,นายนุสิทธิ์ ตันติบูล, นายหวี ไพรแก่น, นายสุเทพ ปฏิภาภรณ์ อนุสรณ์สถานเมืองราด ออกแบบโดย นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้เป็นดูแลผู้รับผิดชอบอนุสรณ์สถานเมืองราด โดยได้จัดพนักงานดูแลตลอดจนบำรุง
รักษาสถานที่และให้การต้อนรับผู้ที่เดินไปเยี่ยมชมสถานที่

การเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเมืองราด
ระยะทางจากตัวอำเภอหล่มสักถึงที่ตั้งอนุสรณ์สถานเมืองราด
ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางสายหล่มสัก – บ้านติ้ว

[mappress mapid=”557″]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *